குடிகார அண்ணனிடம் சிக்கிய அண்ணி

அவனைவருக்கும் வணக்கம். இதுஎன் முதல் கற்பனை கதை. என் ெபயர் சிவா நான் ேகாவையில் ஒரு சிறு ெதாழில் ெசய்து வருகிறேன்.

என் அண்ணியின் ெபயிர் விஜி வயது 31. அவள் பார்க்க ஸ்லிம்மாக இருப்பார். அவளது முலை அளவு 34 85 34. இதை நான் அவரின் பிராவை பார்த்து தெரிந்து ெகாண்டேன்.

அவருக்கு ஒரு ெபண் குழந்தை உள்ளது வயது 8. அண்னன் குடிகாரன் வேலைக்கு ேபாவது குடிப்பது இதுவே அவர் ேவலை. அவர்மேல் ஆசை வர காரணம் ஒரு நாள் என்னை காலை 5 மணிக்கு எழுப்பி விடும்படி கூறினாள் சரி என்று நான் காலை எழுப்ப ேபாய் ஜன்னல் கதவை திறந்தேன்.

அப்ெபாழுது நான் கண்ட காட்சி என் வாழவில் மறக்க முடியாதது ஆம் அவளது ைநட்டி விலகி அவளது புண்டை எனக்கு காட்சி தந்தது அதை நான் வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக் கொண்டு இருந்ேதன்.

ஆம் அவளது புண்டை நல்ல வழுவழு என இரவு விளக்கு ஒலியில மின்னியது. அதை பார்க்க பார்க்க பார்த்து ேட ருக்கணும் ேபால இருந்தது. ஆம் 10min பார்த்துக் கொண்ே Lா இருந்தேன். 5. 15 மணிக்கு அண்ணிய எழுப்பி விட்டன்.

அப்பொழுது அவள் ைநட்டியை சரி செய்து ெகாண்டு குட்மானிங் ெசான்னால் அன்று முதல் அவளை காலை எழுப்பி விடவது நான் தான்.

அவள் புண்டைைய பார்க்கரதுக்கு ஆனால் பல நாள் ஏமாற்றமே. ஆம் அவள் பல நாள் சுடிதார் ேபாட்டு தூங்குவாள்.

நான் ஏமாற்றத்துடன் அன்றைய நாளை கடத்துவேன் பிறகு ஒரு நாள் அவள் குப்புறபடுத்து இருந்தாள் அவளது பின் ெதாடை வரை ெதாரித்து. அதை நான் என் ெமாபைல் ல ேபாட்டா எடுத்து ைவத்து தினமும் பார்த்து என் ஆசையை தீர்த்து கொண்ேLன்.

அதன் பின் ஒரு Sunday மதியம் நான் அவலை பார்க்க ேபான ேபாது அவள் ெவறும் ைநட்டி மட்டும் அணிந்து இருந்தால். உள்ள ஒன்றும் ேபாடல அவள் குத்த வைத்து உட்கார்ந்து இருந்தால் நான் அவளுக்கு எதிரே அமர்ந்தேன். அப்பொழுது அவள் ேபான் ேபசி கெண்டு இருந்தால் அவள் புண்டை எனக்கு தெரிந்தது. அதை என் ெமா ைபல்ல வீடியோ எடுத்ேதான்.

அவள் போன் ேபசியதில் அதை கவனிக்கவில்ைல அது எனக்கு சாதகமாக அமைந்தது. அதோ போல் மற்றெரு நாள் ேசலை கட்டி இருககும் ேபாது அவளது புண்டை தரிசனத்ைத நான் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் ேபாது அதை அவள் கவனித்து விட்டால். நான் வேறு எனகயோ பார்ப்பது ேn ல் சமாலித்து விட்டு வந்து விட்டேன அதன் பிரகு அவள் என் முன்னால் அமரும் ேபாது உடைகலை சரி செய்து அருவாள்.

பிறகு ஒரு வாரம் நான் அவளை எழுப்ப வில்லை பின் அவள் எனக்கு மதியம் ேபான் பன்னி காலையில் தூங்கி விடுவதாகவும் என்னை எழுப்பி விடும்படி கூறினாள். சரி என்று மறுநாள் காலை எழுப்ப ேபானபோது அவள் சுடிதார் அணிந்து இருந்தால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி வந்து விட்டேன். அடுத்த நான்கு நாள் அவள து புண்டையை பார்க்க முடியவில்லை காரனம் அவளுக்கு பிரியட் ைடம்.

அதனால் தான் ஆனால் அப்ேபாது அவளது ஜட்டியை பார்க்க முடிந்தது. சிவப்பு கலரில் கருப்பு புள்ளி வைத்த ஜட்டி அதை பார்த்தவுடன என் சுண்ணி லுங்கியில் கூடாரம் ேபாட்டது அதை கையில் பிடித்து அமுக்கி விட்டு வந்து விட்டேன். மறுநாள் விடுமுறை அவள் கடை வீதிக்கு ெசன்று விட்டாள். நான் மட்டும் விட்டில் இருந்தேன் அப்போது அவள் துவைத்த துணிகளை கட்டிலில் அள்ளி ேபாட்டு இருந்தால்.

அதில் அவள் பிரா ஐட்டி எடுத்து ேமாந்து பார்த்தேன் அதில் ேசாப்பு மனமே வந்த்து. பிறகு பாத்ரும் சென்று பார்த்தேன். அங்கு இருந்த பிரா ஜட்டி எடுத்து ேமnந்து பார்த்தான் யப்பா சரக்கு அடிக்காமலே ேபாதை ஏரியது ஆம் அவளின் புண்டை மணம் என்னை ஏதோ செய்தது.

அவளின் ஜட்டியை 85 சைஸ் அதை ேமாந்து பார்த்து ைக அடித்தேன். ெசார்க்கம் கண்ணுக்கு தெரிந்தது. என் கஞ்சியை அவளின் ஜட்டியில் விட்டு விட்டு அதை அப்படியே அழுக்கு கூடையில் ேபாட்டு விட்டு வந்து விட்டேன்.
மறு நாள் காலை நான் அவளை எழுப்பும் போது அவளது புண்டை சரியாக ெதரியவில்லை இலைமறை காயாக ேலாசாக தெரிந்தது. பிறகு நான் வந்து விட் ே டான். பின்பு 2 நாட்கருக்கு பின் அவளது புன்டைைய நன்றாக பார்க்கும் வாய்பபு கிடைத்தது.

ஆம் அவளது வீட்டு கதவு சும்மா தான் சாத்தி இருந்தது. மிட் நைட்ல பாத்ரும் ேபான அண்ண கதவ லாக் பண்ைாம போதை ல படுத்தான் அதனால கதவ ெதாறந்து. உள்ள ேபான நான் அவளது புண்டையை 1 அடி தூரத்துல இருந்து பார்த்தேன். அப்படி யே கடிச்சு திங்கனும் ேபால இருந்தது. புண்டைய ெதாட்டு பாக்க ணும் னு ஆசை அனா அவ முழுச்சி ட்டா என்னா ஆகும் ர பயத்துல இருந்தோன்.

அப்புறம் ெதய்ரிம் வந்து விரிச்சி படுத்து இருந்த காலுக்கு நடுவுல ெமதுவர ைகய விட்டேன். ைக ப ட ப ட இருந்தது ெமதுவர ைகய புண்ட பக்கத்துல ேபான ஒடனே ேலசா ைலட்டர தொட்டு பnர்த்தேன்.
அதுக்கு மேல தெரட ப ய மா இருந்தது ஆனா சும்மா சொல்ல கூடாது புன்ட அம்மா வழு வழுனு இருந்தது. அத ெநண்சே அன்னக்கி முனுதரம் கை அடிச்சேன்.

அதன் பிறகு நான் அவைள எப் படியாவது ஒக்க வேண்டும் என ெவ றி வந்தது nந்த சந்தர்பத்த எதிர் பார்த்து காத்துக ெகாண்டு இருக்கிேறான். எப்படி யாவது ஒரு நாள் அவளது புண்டை ைய ஆசை திர விடிய விடிய என் நாக்கு புண்னa கும் அளக்கு நக்க ேவண்டும். அப்புறம் அவளது முலைைய நன்றாக அமுக்கி பால் குடிக்க ேவண்டும் இது என் வாழ்நாள் ஸ்சியம் கூட இது நிறை வேறி விட்டால் அந்த கடவுளுக்கு ேகா டான ேகாடி நன்றியை ெதரிவிப்பேன். 2ங்கள் கருத்து கலை கமான் டு பன்னுங்க என் அன்னிய கரட் கட் பன்ன வழி செல்லுங்க என் கதைக்கு ைலக் ேபாருங்க ேம ல மிதி கதையை அடுத்த பகுதில பார்க்கலாம். முற்றும்.

Leave a Comment