ஆஆஆஆஆஆஆ .. அய்யோ!!

free tamil sex stories :Enatu peyar mani(marrappattatu). Enakku vayatu 25. Kerala manilam tiruvanantapuram cittiyil oru piraivat kampaniyil civil injiniyaraka velai parkiren. Ennutan velai ceypaval tan jeni(changed) parkka amcamay tevatai pol iruppal. Avalukku vayatu 26. Aval tirumanattirku 15 nalkal munpu aval velaiyai ricain ceytal. Anru nan cennai cenriruntatal ennai tirumanatatirku alaikkamal cenral. Aval tirumanattirku 5 natkal mitiyirukka aval taṅkiyirunta hastalukku vantal. Appotu ennai alaikka matiyam 2 manikku en vittukku vantal. Ret pent, lait piravun tap kalaril cutitar pottu ret kalar tuppattaval alakiya marpai mūtiyiruntal.

Halil copavil iruntu peci kontiruntal. Aval utpiyin pottovai mopailil kattinal. Aval irukkaiyin pinnal ninrapati pottovai partton. Aval irukkaiyin pin purama en itatu kai iruntatu aval pinnal caynta potu aval talai en kaiyil pattatu anal aval talaiyai appatiye vaittiruntal.

Nan metuva kaiyai acaitten aval kaluttil kai pattatu. Aval maunamamaka iruntal. Mintum nanraka uracinen. Aval etuvum pecavillai. Metuvaka tatavinen aval etuvum teriyataval pol pecikontiruntal. Nan vitamal tatavi kontirunten. Metuvaka aval peccu maunattai nekki cenratu. Nan itatu kaiyal pin kaluttai aluttamaka tatavi valatu kaiyal mukattai tatavinen. Aval m’m’m’m.. Enral. Pinnal ninrapati lipcil tatavi mukattai mel nokki ilutten. Nan pinnilirutu aval mukattai partten. Aval vetkattil kankalai mūtinal. Utattil tatavi tatavi kunintu aval utattile katitten. Aval m’m’m. m’m’m.. Enru ennai katti pitittu eluntal.
Vituta nu colli aval kaiyal aval utattil ulla en eccilai tutaittal. Enna itunu kettal. anal aval kankalil kamam terintatu. Nan avalai neruṅkinen. Aval tolil kaiyai vaitten. Kankalai mūtinal. Aval utattil en utattai vaittu muttamita tutaṅkinen. Avalum katti pitittu en mutukai tatavi kontal. 10 Nimitam varai utattaiye muttamittapati aṅkum iṅkum natantom. Pin metuvaka valatu kaiyal aval itatu mulaiyai pititten. Pin irantu mulaikalum pitittu aluttinen a’a’a’a..enral. Pin avalatu civanta tuppattavai vilakkinen, anal atu cutitarin tap marrum piravinal kilip pannapattiruntatu. Kilip etukka aval anumatikkavum illai. Pin avalatu tappinai mele tukki katta connen, metuvaka mele tūkkinal.

Appotu karuppu piravinai tallikontirunta mulaikalai parttu atirntu ponen. Irantaiyum veliye etutten. Pin en nakkai nitti avalatu piṅk nira mulaikampai cuvaikka arampitten. Aval en mukattai avalatu marpotu certtu alutti anaittala. 30 Nimitam varai aval mulai marrum vayiru pakattai ruci partten. Aval m’m’m.. a’a’a’a… Enru cuvaril cayntu ninriruntal. Pin aval anumati inri piravinai an kūk ceyten. Aval NO NO enru kaikalai talttinal. Nan mele eluntu aval utattai muttamittu pin kaluttil nakkinen. Appetu aval kaikal tanay mele cella nan utan aval cutitarin tap, tuppatta mararum piravinai certtu kalattinen. Aval vetkattal talai kunintal.

Ennal kanrol pannave mutiyala. Nan en ti-carttai kalattinen. Pin iru kaikalaiyum aval iru tolkalil vaitten. Aval ennai iruka katti pitittal iru mulaikalum en marpinai takka nan mey maranten. Pin mutukai tatavikontirunta nan titirena aval parutta kuntiyai picainten.

ஹாட் வேல்மா ஆண்டி காமிக்ஸ் வாசிக்கவும் Click Here

a’a’a.. Enru colli titurena en cunniyai pentotu certtu pitittal. Nan corkattai atainten. Aval totarntu enatu cunniyai tatavi kontirukka nan aval kaluttai nakki kontirunten. Pin nan enatu pentin kūkkai etutten. Nila nira jattiyiliruntu veli vara tutittu kontirunta en tampiyai jattiyotu certtu pitittu ravi kontal. Pin jattikkul kaivittu en tampiyai pitittu veliye etutatal. Nan kamattal aval tolil cayntu ninren. Aval oru kaiyal en cunniyai tatavi konte maru kaiyal en kaluttai irukka katti pitittiruntal.

tamil sex stories free download

Pin metuvaka aval ati vayirrai tatavi pin aval cutitarin pantinul kai vittu jattiyotu aval puntaiyai tatava, aval en cunniyai vittu en talaiyai patittu aval kaluttotu certtu vaittu m’m’m… Enru munakinal. Nan aval pentai kalattinen. Piravun kalaril jatti pottiruntal. Nan jattikkul itatu kaiyai vittu puntaiyai tatavinen. Pin natu viralai puntai holil kuttinen, aval a’a’a.. Enru en talai mutiyai valittal. Puntaiyil viralai vaitta patiye aval mulai kampinai cappikkontirunten. Pin metuva kunintu aval toppilil en nakkai vaitten, aval o’o’o’o.. Enru kunintu en mutukai nakkinal.
Nan manti pottapati ninru ati vayirrai nakki aval jattiyai kalattinen. Karutta mutikkulle olintirunta puntaiyai parttu atirntu ponen. Iru totaikalaiyum nakki pin puntai mutiyai nikkinen puntaiyil nanaintiruntatu, atu kama nir. Puntai vettil nakkai vaitten, aval m’m’m.a’a’a’a.. Enru munaki en talaiyai pitittu tūkki metuvaka natantu arukilirunta tivanil poy amarntu en talaiyai ativayirotu certtu anaittal. Puntaikkul nakkai vittu atippuntaiyai nakkikkontirunten.

Aval m’m’m. a’a’a. tatata.. Enru munaki konte atikkati tivanil patuttu elumpinal. Pin nan eluntu avala munnal ninru aval talaiyai pitittu en ativayirotu anaitten. En cunni aval mulaiyil kutYatu. Aval cunniyai pitittu attinal. Pin cunniyin mel tolai iluttu atan tumpil aval nakkai vaittal. Nan mey marantu ponen. Aval cap cap enru cappinal. nan m..a’a’a.. M’m..a’a’a. enru munakikonte aval talai mutiyai varutikonten.
Pin eluntu ninru mari mari utattai katittom. Pin iruvarum katti pitittu, aval enatum nan avalatum pin puraṅkalai tatavi kuntikalai picaintom. Appotu enatu cunni avalatu ati vayirrai kuttik kontu ninratu.

free tamil sex stories in tamil language

Katti pitittapatiye tivanil patukka vaittu aval mel nanum patutten. Mūtiyarunta aval kan imaikalil nakkai vaitten. Aval talaiyai pitittu kaluttotu anaittal. Nan aval meliliruntu aval valatu pakkattil patuttu itatu kaiyal aval puntaiyai tatavinen. Aval en kaluttai nakki kontal. Pin aval totaikalil amarntu en cunniyai pitittu aval puntai vettil vaittu metuvaka aluttinen. Cunni 2″ ulle cenratum m’m’m.a’a’a’a.. Enral. Appatiye aval mel patutten. Aval m’m’m.enru iruka katti pitittal. Nan cunniyai metuvaka puntaikkulle aluttinen m..a’a.. M..a’a. enru munaki konte irukkamay anaittal. Cunniyai carru veliye ilutten m’m’m. enral. Pin mika aluttamaka puntaikkul cunniyai aluttinen. a’a’a’a’a’a’a’a’a’a.. am’ma!!!. Ayyo!!! Enral. Pin a.. A.. A.. Enru en pin mutukai tatavinal. Nan metuvaka munnum pinnumaka alutta tutaṅkinen m.M’m.. M’m’m. enru cukam unarntal. Cunniyai veliye etuttu aval kalkalai tukki 62 poṣiṣanil vaittu cunniyai pitittu puntaiyil vaittu metuvaka alutti aval kalkalil en kaikalai patittu cunniyai muluvatumaka puntaikkul vaitten. Pin metuvaka cunniyai veliye iluttu alutatinen aval m. a..! M. a..! M. a..! Enru munaki cukattil nelintal. Nan aval mulaikalil vayai vaittu m.. M.. Enru cunniyai alutti konten. iruvarum uccattai nokki cenrem. Cunniyin vekam kūtiyatu. Avala uccattai ataintal. Cunniyin tanniyai veliyevita, aval mulaiyil irunta talaiyai tūkka aval iruka pitittu utattai katittal. Cunniyin vekam mintuma kūta iruvarum iruka kattipitittu nan m.. M.. M.. Enru alutta aval a.. a.. a.. Enru erka, en cunni pus’sas..nu ava puntaikkul tanniyai kakkiyatu. Iruvarum cukattal katti pinaintu tivanil aṅkum iṅkum uruntu cukattai anupavittom. Cunni puntaikkul iruntapatiye vaittu carru oyvetuttom.

Leave a Comment